» دیه سقط جنین
1397/06/13
در این مقاله به بررسی دیه سقط جنین می پردازیم .  ... [بیشتر...]

» دیه شکستن ، در رفتن و ترک خوردن استخوان دنده
1397/06/10
در این مقاله به بررسی دیه استخوان دنده می پردازیم .  ... [بیشتر...]

» دیه پارگی ، از بین بردن و فلج کردن لاله گوش
1397/05/29
در این مقاله به بررسی دیه از بین بردن لاله گوش ، دیه پاره کردن لاله گوش و دیه فلج کردن لاله گوش می پردازیم . ... [بیشتر...]

» دیه از ریشه کندن و شکستن دندان شیری
1397/05/28
در این مقاله به بررسی دیه کندن دندان شیری در صورت رویش مجدد ، عدم رویش مجدد و دیه شکستن دندان شیری می پردازیم . ... [بیشتر...]

» دیه از بین رفتن دندان
1397/05/28
در این مقاله به بررسی دیه از بین بردن همه دندان ها ، دیه از بین بردن دندان های جلو و دیه از بین رفتن دندان های عقب می پردازیم . ... [بیشتر...]

» دیه شکستن گردن و نقص آن
1397/05/27
در این مقاله به دیه شکستن گردن و کج شدن آن ، دیه شکستن گردن بدون خمیدگی گردن و دیه ناقص شدن گردن می پردازیم . ... [بیشتر...]

» دیه کوری چشم و کاهش بینایی
1397/05/27
در این مقاله به بررسی دیه از بین بردن بینایی چشم سالم ، دیه از بین بردن چشم کسی که تنها یک چشم بینا دارد و دیه کاهش بینی می پردازیم .  ... [بیشتر...]

» میزان دیه انواع صدمات وارد شده به بینی
1397/05/24
در این مقاله به بررسی میزان​ دیه انواع صدمات وارده به بینی می پردازیم . ... [بیشتر...]

صفحات: 1

ضرب و جرح
Top