زمان و نحوه درخواست سوگند بتی یا قاطع دعوا در این مقاله قصد داریم به بررسی درخواست کننده ، نحوه و زمان درخواست سوگند بتی یا قاطع دعوا بپردازیم .
Top