شرایط اخذ تابعیت ایران در این مقاله به توضیح نحوه و شرایط گرفتن تابعیت ایرانی پرداخته شده است .