نظام عدم تمرکز اداری و شرایط تحقق آن در این مقاله به بررسی نظام عدم تمرکز اداری و شرایط تحقق آن می پردازیم .