مطالب مربوط به برچسب: "غایب مفقود الاثر"

مقالات آموزشی
موانع ارث در قانون مدنی 1397/03/30
موانع ارث در قانون مدنی
در این مقاله موانع ارث به چه معناست و موانع ارث در قانون مدنی کدامند را مورد بررسی قرار می دهیم . ... [بیشتر...]

دادگاه خانواده در چه مواردی صلاحیت دارد 1397/03/28
دادگاه خانواده در چه مواردی صلاحیت دارد
در این مقاله دادگاه خانواده و موارد صلاحیت دادگاه خانواده را مورد بررسی قرار می دهیم . ... [بیشتر...]

حق الزحمه امین چقدر است 1397/09/12
حق الزحمه امین چقدر است
در این مقاله قصد داریم به بررسی وظایف امین اموال غایب و حق الزحمه امین اموال غایب بپردازیم .  ... [بیشتر...]

وظایف و اختیارات امین اموال غایب 1397/09/11
وظایف و اختیارات امین اموال غایب
در این مقاله به بررسی امین اموال غایب و وظایف و اختیارات امین خواهیم پرداخت .  ... [بیشتر...]

نمونه دادخواست صدور حکم موت فرضی 1397/09/10
نمونه دادخواست صدور حکم موت فرضی
 در این مقاله به بررسی موت فرضی ، موارد صدور حکم موت فرضی و نمونه دادخواست صدور حکم موت فرضی خواهیم پرداخت .  ... [بیشتر...]

ارث غایب مفقودالاثر 1397/08/29
ارث غایب مفقودالاثر
در این مقاله به بررسی غایب مفقود الاثر و تعلق ارث به غایب مفقود الاثر می پردازیم .  ... [بیشتر...]

دعاوی خانوادگی و انواع آن 1397/08/25
دعاوی خانوادگی و انواع آن
در این مقاله به بررسی دعاوی خانوادگی ، انواع دعاوی خانوادگی و دادگاه صالح دعاوی خانوادگی خواهیم پرداخت . ... [بیشتر...]

نمایندگی قانونی ، قضایی و قراردادی یعنی چه 1397/08/09
نمایندگی قانونی ، قضایی و قراردادی یعنی چه
در این مقاله به بررسی انواع نمایندگی اعم از نمایندگی قانونی ، نمایندگی قضایی و نمایندگی قراردادی خواهیم پرداخت .  ... [بیشتر...]

طلاق از طرف زن و موارد آن 1397/03/12
طلاق از طرف زن و موارد آن
در این مقاله ابتدا طلاق به درخواست زن مورد بررسی قرار گرفته و در ادامه موجبات طلاق از طرف زن مطرح خواهد شد .   ... [بیشتر...]

شروط ضمن عقد مندرج در سند ازدواج 1397/07/09
شروط ضمن عقد مندرج در سند ازدواج
 در این مقاله به بررسی شروط ضمن عقد و شروط ضمن عقد در سند ازدواج خواهیم پرداخت . ... [بیشتر...]

مفهوم نمایندگی در حقوق 1397/05/27
مفهوم نمایندگی در حقوق
در این مقاله به بیان مفهوم نمایندگی حقوقی و انواع نمایندگی حقوقی خواهیم پرداخت . ... [بیشتر...]

غایب مفقودالاثر 1397/05/13
غایب مفقودالاثر
در این مقاله به تشریح اینکه غایب مفقودالاثر به چه معناست و تعریف غایب مفقودالاثر خواهیم پرداخت .  ... [بیشتر...]

اثر صدور حکم موت فرضی 1397/05/11
اثر صدور حکم موت فرضی
در این مقاله به بررسی  اثر صدور حکم موت فرضی در امور مالی و اثر صدور حکم موت فرضی در امور غیر مالی خواهیم پرداخت . ... [بیشتر...]

صدور حکم موت فرضی 1397/05/10
صدور حکم موت فرضی
در این مقاله به بررسی حکم موت فرضی و تشریفات صدور حکم موت فرضی می پردازیم . ... [بیشتر...]

موت فرضی چیست 1397/05/10
موت فرضی چیست
در این مقاله به پاسخ این سوالات می پردازیم که موت فرضی چیست و در چه مواردی شخص غایب زنده فرض نمی شود . ... [بیشتر...]

انحلال نکاح و موارد آن 1397/05/09
انحلال نکاح و موارد آن
 در این مقاله به بررسی انحلال نکاح و اسباب انحلال نکاح خواهیم پرداخت .  ... [بیشتر...]


اخبار و رویدادها

وبلاگ هیواتک

غایب مفقود الاثر
Top