دینا » برچسب ها » حقوق کار

مطالب مربوط به برچسب: "حقوق کار"

مقالات آموزشی
شرایط کار زنان در قانون کار 1398/09/08
شرایط کار زنان در قانون کار
در این مقاله به بررسی شرایط کار زنان در قانون کار می پردازیم . ... [بیشتر...]

حق آزادی انتخاب شغل 1398/08/26
حق آزادی انتخاب شغل
در این مقاله به بررسی حق آزادی انتحاب شغل می پردازیم . ... [بیشتر...]

تفسیر مفاد ماده 188 قانون کار 1398/08/21
تفسیر مفاد ماده 188 قانون کار
در این مقاله به بررسی تفسیر مفاد ماده 188 قانون کار می پردازیم . ... [بیشتر...]

مقاوله نامه منع کار اجباری 1398/08/19
مقاوله نامه منع کار اجباری
در این مقاله به بررسی مقاوله نامه منع کار اجباری می پردازیم . ... [بیشتر...]

منع کار اجباری در نظام های حقوقی 1398/08/18
منع کار اجباری در نظام های حقوقی
در این مقاله به بررسی منع کار اجباری در نظام های حقوقی می پردازیم . ... [بیشتر...]

شغل های استثنا از شمول قانون کار 1398/08/18
شغل های استثنا از شمول قانون کار
در این مقاله به بررسی شغل های استثنا از شمول قانون کار می پردازیم . ... [بیشتر...]

قانون کار جمهوری اسلامی ایران 1398/08/17
قانون کار جمهوری اسلامی ایران
در این مقاله به بررسی قانون کار جمهوری اسلامی ایران می پردازیم . ... [بیشتر...]

وظایف شورای عالی کار 1398/08/13
وظایف شورای عالی کار
در این مقاله به بررسی وظایف شورای عالی کار می پردازیم . ... [بیشتر...]

حقوق کار چیست 1398/08/13
حقوق کار چیست
در این مقاله به بررسی تعریف حقوق کار و مشخصات آن می پردازیم . ... [بیشتر...]

شورای عالی کار و اعضای آن 1398/08/12
شورای عالی کار و اعضای آن
در این مقاله به بررسی شورای عالی کار و اعضای آن می پردازیم . ... [بیشتر...]

منابع داخلی و خارجی حقوق کار 1398/08/12
منابع داخلی و خارجی حقوق کار
در این مقاله به بررسی منابع داخلی و خارجی حقوق کار می پردازیم . ... [بیشتر...]

مقاوله نامه و توصیه نامه های سازمان بین المللی کار 1398/08/11
مقاوله نامه و توصیه نامه های سازمان بین المللی کار
در این مقاله به بررسی مقاوله نامه و توصیه نامه های سازمان بین المللی کار می پردازیم . ... [بیشتر...]

سازمان بین المللی کار و ارکان آن 1398/08/11
سازمان بین المللی کار و ارکان آن
در این مقاله به بررسی سازمان بین المللی کار و ارکان آن می پردازیم . ... [بیشتر...]


اخبار و رویدادها

وبلاگ هیواتک

حقوق کار
Top