مطالب مربوط به برچسب: "ادله اثبات دعوی "

مقالات آموزشی
دعوای تصرف عدوانی حقوقی 1397/03/30
دعوای تصرف عدوانی حقوقی
در این مقاله به توضیح دعوای تصرف عدوانی حقوقی و اقامه دعوای تصرف عدوانی حقوقی می پردازیم . ... [بیشتر...]

اماره قانونی چیست ، اعتبار و توان اثباتی آن 1397/10/09
اماره قانونی چیست ، اعتبار و توان اثباتی آن
در این مقاله به بررسی اماره قانونی چیست ، توان اثباتی اماره قانونی و اعتبار اماره قانونی خواهیم پرداخت . ... [بیشتر...]

اماره چیست و انواع آن 1397/10/08
اماره چیست و انواع آن
در این مقاله ابتدا اماره را مورد بررسی قرار می دهیم و سپس انواع اماره را مطرح می کنیم .  ... [بیشتر...]

قرار تحقیق محلی 1397/10/06
قرار تحقیق محلی
در این مقاله ابتدا به توضیح تحقیق محلی و سپس قرار تحقیق محلی و اجرای قرار تحقیق محلی خواهیم پرداخت .  ... [بیشتر...]

نحوه اجرای تحقیقات محلی 1397/10/05
نحوه اجرای تحقیقات محلی
در این مقاله به توضیح تحقیق محلی چیست ، درخواست تحقیق محلی و توان اثباتی تحقیق محلی خواهیم پرداخت .  ... [بیشتر...]

اقسام دلیل در حقوق 1397/10/05
اقسام دلیل در حقوق
در این مقاله به توضیح اقسام دلیل اعم از دلیل از پیش فراهم شده و دلیل اتفاقی ، دلیل قانونی و دلیل اخلاقی و دلیل مستقیم و دلیل غیر مستقیم خواهیم پرداخت . ... [بیشتر...]

اعتبار نظر کارشناس رسمی دادگستری 1397/09/27
اعتبار نظر کارشناس رسمی دادگستری
در این مقاله ارجاع پرونده به کارشناس ، اعتبار نظریه کارشناسی در امور حقوقی و اعتراض به نظریه کارشناس را مورد بررسی قرار می دهیم . ... [بیشتر...]

شرایط شهادت در قانون مدنی 1397/03/27
شرایط شهادت در قانون مدنی
در این مقاله به بررسی شرایط شهادت در قانون مدنی خواهیم پرداخت . ... [بیشتر...]

اثبات زنا 1397/09/11
اثبات زنا
در این مقاله به بررسی اثبات زنا می پردازیم .  ... [بیشتر...]

استشهادیه چیست 1397/08/22
استشهادیه چیست
در این مقاله به بررسی این که استشهادیه چیست می پردازیم .  ... [بیشتر...]

کارشناس رسمی دادگستری کیست و وظایف او 1397/08/20
کارشناس رسمی دادگستری کیست و وظایف او
در این مقاله به بررسی اینکه کارشناس رسمی دادگستری کیست و وظایف او می پردازیم .  ... [بیشتر...]

سازمان پزشکی قانونی کشور کجاست و وظایف آن 1397/08/05
سازمان پزشکی قانونی کشور کجاست و وظایف آن
در این مقاله به بررسی سازمان پزشکی قانونی کشور کجاست و وظایف آن می پردازیم . ... [بیشتر...]

اعتبار اقرار در امور کیفری و شرایط آن 1397/07/12
اعتبار اقرار در امور کیفری و شرایط آن
در این مقاله به اعتبار اقرار در امور کیفری و شرایط آن می پردازیم . ... [بیشتر...]

سند عادی چیست 1397/06/05
سند عادی چیست
در این مقاله ابتدا اینکه سند عادی چیست را مورد بررسی قرار داده و در ادامه ، اسناد عادی در حکم سند رسمی را مطرح می نماییم .  ... [بیشتر...]

سند و انواع آن 1397/06/03
سند و انواع آن
در این مقاله به تعریف سند و انواع سند اعم از عادی و رسمی خواهیم پرداخت . ... [بیشتر...]

سند رسمی چیست 1397/06/03
سند رسمی چیست
در این مقاله ابتدا تعریف سند رسمی و سپس ، ارکان و ویژگی های سند رسمی را بررسی می نماییم . ... [بیشتر...]

جهات تجدیدنظر خواهی حقوقی 1397/05/27
جهات تجدیدنظر خواهی حقوقی
در این مقاله ، تجدیدنظر خواهی حقوقی و جهات تجدیدنظر خواهی حقوقی را مورد بررسی قرار می دهیم .   ... [بیشتر...]

مطالبه مهریه عقد موقت 1397/05/02
مطالبه مهریه عقد موقت
در این مقاله به بررسی مطالبه مهریه عقد موقت ثبت شده و مطالبه مهریه عقد موقت ثبت نشده خواهیم پرداخت . ... [بیشتر...]

قرار اتیان سوگند بتی یا قاطع دعوا و نمونه آن 1398/05/18
قرار اتیان سوگند بتی یا قاطع دعوا و نمونه آن
در این مقاله قرار اتیان سوگند بتی یا قاطع دعوا و نمونه قرار اتیان سوگند بتی یا قاطع دعوا را بررسی می کنیم . ... [بیشتر...]

تعریف اسناد الکترونیک و اعتبار سنجی آن 1398/05/09
تعریف اسناد الکترونیک و اعتبار سنجی آن
در این مقاله اسناد الکترونیکی در ایران و اعتبار آن را مورد بررسی قرار می دهیم . ... [بیشتر...]

سوگند استظهاری چیست و شرایط آن 1398/05/06
سوگند استظهاری چیست و شرایط آن
در این مقاله سوگند استظهاری چیست و چه شرایطی دارد را مورد بررسی قرار می دهیم . ... [بیشتر...]

رجوع شاهد از شهادت در دادگاه و پیامدهای آن 1398/05/05
رجوع شاهد از شهادت در دادگاه و پیامدهای آن
در این مقاله به بررسی رجوع از شهادت در دادگاه و پیامدهای رجوع از شهادت را مورد بررسی قرار می دهیم . ... [بیشتر...]

حکم شهادت کذب در دادگاه و مجازات آن 1398/05/01
حکم شهادت کذب در دادگاه و مجازات آن
در این مقاله به بررسی شهادت کذب در دادگاه و پیامدهای حقوقی آن می پردازیم . ... [بیشتر...]

سوگند یا قسم در حقوق چیست و انواع آن 1398/05/01
سوگند یا قسم در حقوق چیست و انواع آن
در این مقاله به بررسی سوگند یا قسم در دادگاه و انواع و اقسام آن می پردازیم . ... [بیشتر...]

تشریفات استماع شهادت شهود 1398/04/31
تشریفات استماع شهادت شهود
در این مقاله به بررسی استماع شهادت شهود در دادگاه یا استماع گواهی گواهان می پردازیم . ... [بیشتر...]

جرح و تعدیل گواه ، موارد و مهلت آن 1398/04/30
جرح و تعدیل گواه ، موارد و مهلت آن
در این مقاله به بررسی جرح و تعدیل گواه ، موارد جرح و تعدیل گواه و مهلت جرح و تعدیل گواه می پردازیم . ... [بیشتر...]

دعاوی قابل اثبات با شهادت شهود 1398/04/30
دعاوی قابل اثبات با شهادت شهود
در این مقاله دعاوی قابل اثبات با شهادت شهود یا گواهی را مورد بررسی قرار می دهیم . ... [بیشتر...]

قاعده منع تحصیل دلیل در حقوق ایران 1398/03/27
قاعده منع تحصیل دلیل در حقوق ایران
در این مقاله قاعده منع تحصیل دلیل چیست و اجرای قاعده منع تحصیل دلیل در حقوق ایران را مورد بررسی قرار می دهیم . ... [بیشتر...]

انواع اصول عملیه در حقوق 1398/03/27
انواع اصول عملیه در حقوق
در این مقاله قصد داریم به بررسی انواع اصول عملیه در حقوق بپردازیم . ... [بیشتر...]

استثنائات قاعده البینه علی المدعی 1398/03/26
استثنائات قاعده البینه علی المدعی
در این مقاله استثنائات قاعده البینه علی المدعی را مورد بررسی قرار می دهیم . ... [بیشتر...]

قاعده البینه علی المدعی و الیمین علی من انکر 1398/03/26
قاعده البینه علی المدعی و الیمین علی من انکر
در این مقاله قاعده البینه علی المدعی و الیمین علی من انکر و اجرای این قاعده را بررسی می کنیم . ... [بیشتر...]

شهادت دروغ و مجازات آن 1397/02/23
شهادت دروغ و مجازات آن
در این مقاله ابتدا به شرایط تحقق جرم شهادت دروغ پرداخته و در ادامه مجازات شهادت دروغ  و جبران خسارت شهادت دروغ را مطرح می کنیم . ... [بیشتر...]

علم قاضی 1398/03/23
علم قاضی
در این مقاله به بررسی اینکه علم قاضی چیست می پردازیم . ... [بیشتر...]

دعوای ممانعت از حق و نحوه اثبات آن 1397/04/11
دعوای ممانعت از حق و نحوه اثبات آن
در این مقاله ابتدا دعوای ممانعت از حق چیست و چگونه می توان دعوای ممانعت از حق را اثبات نمود را بیان می نماییم . ... [بیشتر...]

ادله اثبات دعوی در امور حقوقی و کیفری 1397/02/19
ادله اثبات دعوی در امور حقوقی و کیفری
وقتی کسی علیه دیگری در دادسرای کیفری شکایت می کند یا به دادگاه عمومی دادخواست حقوقی می دهد ، که در بیان حقوقی دعوایی اقامه کرده است که وظیفه اثبات ادع... [بیشتر...]


اخبار و رویدادها

وبلاگ هیواتک

ادله اثبات دعوی
Top