مطالب مربوط به برچسب: "قانون آیین دادرسی مدنی"

مقالات آموزشی
دریافت ابلاغیه الکترونیکی از سامانه ثنا
دریافت ابلاغیه الکترونیکی از سامانه ثنا
در این مقاله به توضیح ثبت نام در سامانه ثنا و دریافت ابلاغیه الکترونیکی از سامانه ثنا خواهیم پرداخت . ... [بیشتر...]

مرجع رسیدگی به دعوای تصرف عدوانی 1397/10/12
مرجع رسیدگی به دعوای تصرف عدوانی
در این مقاله به بررسی دعوای تصرف عدوانی ، مرجع رسیدگی به دعوای تصرف عدوانی و شیوه اقامه دعوای تصرف عدوانی خواهیم پرداخت . ... [بیشتر...]

تفاوت دعوای مزاحمت و ممانعت از حق 1397/10/12
تفاوت دعوای مزاحمت و ممانعت از حق
در این مقاله به توضیح تفاوت دعوای مزاحمت و ممانعت از حق  می پردازیم . ... [بیشتر...]

اماره قانونی چیست ، اعتبار و توان اثباتی آن 1397/10/09
اماره قانونی چیست ، اعتبار و توان اثباتی آن
در این مقاله به بررسی اماره قانونی چیست ، توان اثباتی اماره قانونی و اعتبار اماره قانونی خواهیم پرداخت . ... [بیشتر...]

اعتراض به حکم غیابی 1397/10/09
اعتراض به حکم غیابی
در این مقاله حکم غیابی ، اعتراض به حکم غیابی و مهلت اعتراض به حکم غیابی را مورد بررسی قرار خواهیم داد .  ... [بیشتر...]

اماره چیست و انواع آن 1397/10/08
اماره چیست و انواع آن
در این مقاله ابتدا اماره را مورد بررسی قرار می دهیم و سپس انواع اماره را مطرح می کنیم .  ... [بیشتر...]

قرار تحقیق محلی 1397/10/06
قرار تحقیق محلی
در این مقاله ابتدا به توضیح تحقیق محلی و سپس قرار تحقیق محلی و اجرای قرار تحقیق محلی خواهیم پرداخت .  ... [بیشتر...]

قرار معاینه محل 1397/09/28
قرار معاینه محل
در این مقاله به بررسی معاینه محل ، قرار معاینه محل و اجرای قرار معاینه محل خواهیم پرداخت . ... [بیشتر...]

نیابت قضایی بین المللی 1397/09/13
نیابت قضایی بین المللی
در این مقاله قصد داریم به بررسی نیابت قضایی بین المللی ، شرط نیابت قضایی بین المللی و چگونگی اجرای نیابت قضایی بین المللی بپردازیم .  ... [بیشتر...]

تفاوت دادخواست حقوقی و شکایت کیفری 1397/09/03
تفاوت دادخواست حقوقی و شکایت کیفری
در این مقاله به بررسی تفاوت دادخواست حقوقی و شکایت کیفری می پردازیم . ... [بیشتر...]

حدود اختیارات وکیل دادگستری 1397/08/15
حدود اختیارات وکیل دادگستری
در این مقاله ابتدا حدود اختیارات وکیل در قانون و سپس حدود اختیارات وکیل در وکالتنامه را مورد بررسی قرار می دهیم .  ... [بیشتر...]

اثبات وکالت وکیل در دادگاه 1397/08/15
اثبات وکالت وکیل در دادگاه
در این مقاله به بررسی اینکه اثبات وکالت چیست و اثبات وکالت وکیل در دادگاه خواهیم پرداخت .  ... [بیشتر...]

گزارش اصلاحی چیست 1397/08/12
گزارش اصلاحی چیست
در این مقاله به بررسی اینکه گزارش اصلاحی چیست ، موارد صدور گزارش اصلاحی و آثار صدور گزارش اصلاحی خواهیم پرداخت .  ... [بیشتر...]

حق انتخاب وکیل در امور مدنی 1397/08/09
حق انتخاب وکیل در امور مدنی
 در این مقاله به بررسی حق انتخاب وکیل در امور حقوقی و تکلیف انتخاب وکیل در امور حقوقی خواهیم پرداخت .  ... [بیشتر...]

دعاوی عینی و انواع آن 1397/08/07
دعاوی عینی و انواع آن
در این مقاله دعاوی عینی ، انواع دعاوی عینی و ثمره تفکیک دعوای عینی را مطرح می نماییم .  ... [بیشتر...]

نقض رای در دیوان عالی کشور یعنی چه 1397/08/06
نقض رای در دیوان عالی کشور یعنی چه
در این مقاله نقض رأی در دیوان عالی کشور  و  اقدامات دیوان عالی کشور پس از نقض را بررسی می نماییم .  ... [بیشتر...]

اصل برائت چیست 1397/05/08
اصل برائت چیست
در این مقاله به بررسی مفهوم اصل برائت و معنی " اصل بر برائت است " و اصل برائت در قانون می پردازیم . ... [بیشتر...]

عذر موجه در قانون آیین دادرسی مدنی 1398/06/10
عذر موجه در قانون آیین دادرسی مدنی
در این مقاله به بررسی عذر موجه در قانون آیین دادرسی مدنی خواهیم پرداخت . ... [بیشتر...]

مهلت و زمان طرح ایراد رد دادرس 1398/05/16
مهلت و زمان طرح ایراد رد دادرس
در این مقاله به بررسی مهلت و زمان طرح ایراد رد دادرس در امور حقوقی خواهیم پرداخت . ... [بیشتر...]

تعریف اسناد الکترونیک و اعتبار سنجی آن 1398/05/09
تعریف اسناد الکترونیک و اعتبار سنجی آن
در این مقاله اسناد الکترونیکی در ایران و اعتبار آن را مورد بررسی قرار می دهیم . ... [بیشتر...]

قرار اتیان سوگند استظهاری و شرایط صدور آن 1398/05/07
قرار اتیان سوگند استظهاری و شرایط صدور آن
در این مقاله قرار اتیان سوگند استظهاری و شرایط آن را مورد بررسی قرار می دهیم . ... [بیشتر...]

سوگند استظهاری چیست و شرایط آن 1398/05/06
سوگند استظهاری چیست و شرایط آن
در این مقاله سوگند استظهاری چیست و چه شرایطی دارد را مورد بررسی قرار می دهیم . ... [بیشتر...]

نمونه دادخواست واخواهی و اعسار از پرداخت هزینه دادرسی 1398/05/06
نمونه دادخواست واخواهی و اعسار از پرداخت هزینه دادرسی
در این مقاله نمونه دادخواست واخواهی و اعسار از پرداخت هزینه دادرسی را ارائه می نماییم . ... [بیشتر...]

رجوع شاهد از شهادت در دادگاه و پیامدهای آن 1398/05/05
رجوع شاهد از شهادت در دادگاه و پیامدهای آن
در این مقاله به بررسی رجوع از شهادت در دادگاه و پیامدهای رجوع از شهادت را مورد بررسی قرار می دهیم . ... [بیشتر...]

عذر موجه واخواهی خارج از مهلت 1398/05/04
عذر موجه واخواهی خارج از مهلت
در این مقاله به بررسی مهلت واخواهی در قانون و عذر موجه واخواهی خارج از مهلت می پردازیم . ... [بیشتر...]

عذر موجه عدم حضور وکیل در جلسه دادگاه 1398/05/02
عذر موجه عدم حضور وکیل در جلسه دادگاه
در این مقاله به بررسی عذر موجه عدم حضور وکیل در دادگاه ، جهات و موارد آن را بیان کنیم . ... [بیشتر...]

تشریفات استماع شهادت شهود 1398/04/31
تشریفات استماع شهادت شهود
در این مقاله به بررسی استماع شهادت شهود در دادگاه یا استماع گواهی گواهان می پردازیم . ... [بیشتر...]

جرح و تعدیل گواه ، موارد و مهلت آن 1398/04/30
جرح و تعدیل گواه ، موارد و مهلت آن
در این مقاله به بررسی جرح و تعدیل گواه ، موارد جرح و تعدیل گواه و مهلت جرح و تعدیل گواه می پردازیم . ... [بیشتر...]

دعاوی قابل اثبات با شهادت شهود 1398/04/30
دعاوی قابل اثبات با شهادت شهود
در این مقاله دعاوی قابل اثبات با شهادت شهود یا گواهی را مورد بررسی قرار می دهیم . ... [بیشتر...]

امتناع از رسیدگی توسط دادرس و موارد آن 1398/04/24
امتناع از رسیدگی توسط دادرس و موارد آن
در این مقاله شرایط امتناع از رسیدگی توسط دادرس و اقدامات دادرس پس از امتناع از رسیدگی را مورد بررسی قرار خواهیم داد . ... [بیشتر...]

قرار رسیدگی به صحت و اصالت سند 1398/04/22
قرار رسیدگی به صحت و اصالت سند
در این مقاله رسیدگی به اصالت سند در دادگاه و صدور قرار رسیدگی به اصالت سند را مورد بررسی قرار می دهیم . ... [بیشتر...]

دادگاه رسیدگی به دعاوی علیه اشخاص مقیم خارج از ایران 1398/04/19
دادگاه رسیدگی به دعاوی علیه اشخاص مقیم خارج از ایران
در این مقاله دادگاه صالح رسیدگی کننده به دعاوی علیه اشخاص مقیم خارج از کشور را بررسی می کنیم . ... [بیشتر...]

قاعده منع تحصیل دلیل در حقوق ایران 1398/03/27
قاعده منع تحصیل دلیل در حقوق ایران
در این مقاله قاعده منع تحصیل دلیل چیست و اجرای قاعده منع تحصیل دلیل در حقوق ایران را مورد بررسی قرار می دهیم . ... [بیشتر...]

انواع اصول عملیه در حقوق 1398/03/27
انواع اصول عملیه در حقوق
در این مقاله قصد داریم به بررسی انواع اصول عملیه در حقوق بپردازیم . ... [بیشتر...]

شرایط داور دعاوی حقوقی 1398/03/21
شرایط داور دعاوی حقوقی
در این مقاله به بررسی شرایط داور در دعاوی حقوقی می پردازیم .  ... [بیشتر...]

داوری در دعاوی حقوقی چیست 1398/03/21
داوری در دعاوی حقوقی چیست
در این مقاله به بررسی اینکه داوری در دعاوی حقوقی چیست می پردازیم . ... [بیشتر...]

رد دادرس در امور حقوقی و موارد آن 1397/04/20
رد دادرس در امور حقوقی و موارد آن
در این مقاله به اینکه ایراد رد دادرس چیست و موارد رد دادرس در امور حقوقی کدامند می پردازیم .   ... [بیشتر...]

آیین دادرسی مدنی چیست و چه فایده ای دارد 1397/04/10
آیین دادرسی مدنی چیست و چه فایده ای دارد
از جمله مهم ترین تشریفاتی که حین رسیدگی به دعاوی حقوقی در دادگاه ها مورد توجه قرار می گیرد ، الزامات مربوط به آیین دادرسی مدنی می باشد که نقش مهمی در حفظ حقوق طرفین دعوا ایفا ... [بیشتر...]


اخبار و رویدادها

وبلاگ هیواتک

Top