دینا » برچسب ها » شهادت

مطالب مربوط به برچسب: "شهادت"

مقالات آموزشی
قرار تحقیق محلی 1397/10/06
قرار تحقیق محلی
در این مقاله ابتدا به توضیح تحقیق محلی و سپس قرار تحقیق محلی و اجرای قرار تحقیق محلی خواهیم پرداخت .  ... [بیشتر...]

نحوه اجرای تحقیقات محلی 1397/10/05
نحوه اجرای تحقیقات محلی
در این مقاله به توضیح تحقیق محلی چیست ، درخواست تحقیق محلی و توان اثباتی تحقیق محلی خواهیم پرداخت .  ... [بیشتر...]

شرایط شهادت در قانون مدنی 1397/03/27
شرایط شهادت در قانون مدنی
در این مقاله به بررسی شرایط شهادت در قانون مدنی خواهیم پرداخت . ... [بیشتر...]

توان اجرایی و اثباتی سند رسمی 1397/08/26
توان اجرایی و اثباتی سند رسمی
در این مقاله به بررسی توان اجرایی سند رسمی و توان اثباتی سند رسمی خواهیم پرداخت .  ... [بیشتر...]

استشهادیه چیست 1397/08/22
استشهادیه چیست
استشهادیه یک فرم کتبی است که به موجب آن ، مسائلی که شخصی شاهد آن بوده است را در فرم قید کرده و ذیل آن را امضا می کند . مطالب و مندرجات ذکر شده در استشهادیه می تواند به عنوان ا... [بیشتر...]

نحوه تحقیق از شهود یا مطلعین 1397/07/08
نحوه تحقیق از شهود یا مطلعین
در این مقاله به بررسی نحوه تحقیق از شهود یا مطلعین می پردازیم . ... [بیشتر...]

سند رسمی چیست 1397/06/03
سند رسمی چیست
در این مقاله ابتدا تعریف سند رسمی و سپس ، ارکان و ویژگی های سند رسمی را بررسی می نماییم . ... [بیشتر...]

جهات تجدیدنظر خواهی حقوقی 1397/05/27
جهات تجدیدنظر خواهی حقوقی
در این مقاله ، تجدیدنظر خواهی حقوقی و جهات تجدیدنظر خواهی حقوقی را مورد بررسی قرار می دهیم .   ... [بیشتر...]

مطالبه مهریه عقد موقت 1397/05/02
مطالبه مهریه عقد موقت
در این مقاله به بررسی مطالبه مهریه عقد موقت ثبت شده و مطالبه مهریه عقد موقت ثبت نشده خواهیم پرداخت . ... [بیشتر...]

رجوع از شهادت قبل از صدور حکم 1398/07/03
رجوع از شهادت قبل از صدور حکم
در این مقاله آثار و پیامدهای رجوع از شهادت قبل از صدور حکم را مورد بررسی قرار خواهیم داد . ... [بیشتر...]

رجوع شاهد از شهادت در دادگاه و پیامدهای آن 1398/05/05
رجوع شاهد از شهادت در دادگاه و پیامدهای آن
در این مقاله به بررسی رجوع از شهادت در دادگاه و پیامدهای رجوع از شهادت را مورد بررسی قرار می دهیم . ... [بیشتر...]

حکم شهادت کذب در دادگاه و مجازات آن 1398/05/01
حکم شهادت کذب در دادگاه و مجازات آن
در این مقاله به بررسی شهادت کذب در دادگاه و پیامدهای حقوقی آن می پردازیم . ... [بیشتر...]

سوگند یا قسم در حقوق چیست و انواع آن 1398/05/01
سوگند یا قسم در حقوق چیست و انواع آن
در این مقاله به بررسی سوگند یا قسم در دادگاه و انواع و اقسام آن می پردازیم . ... [بیشتر...]

تشریفات استماع شهادت شهود 1398/04/31
تشریفات استماع شهادت شهود
در این مقاله به بررسی استماع شهادت شهود در دادگاه یا استماع گواهی گواهان می پردازیم . ... [بیشتر...]

جرح و تعدیل گواه ، موارد و مهلت آن 1398/04/30
جرح و تعدیل گواه ، موارد و مهلت آن
در این مقاله به بررسی جرح و تعدیل گواه ، موارد جرح و تعدیل گواه و مهلت جرح و تعدیل گواه می پردازیم . ... [بیشتر...]

دعاوی قابل اثبات با شهادت شهود 1398/04/30
دعاوی قابل اثبات با شهادت شهود
در این مقاله دعاوی قابل اثبات با شهادت شهود یا گواهی را مورد بررسی قرار می دهیم . ... [بیشتر...]

اعتبار شهادت کتبی در دادگاه 1398/04/29
اعتبار شهادت کتبی در دادگاه
در این مقاله اعتبار شهادت کتبی در دادگاه یا شهادت نامه کتبی را توضیح می دهیم . ... [بیشتر...]

شرایط گواهی در دادگاه 1398/04/29
شرایط گواهی در دادگاه
در این مقاله شرایط گواهی در دادگاه یا شرایط گواهی گواهان را مورد بررسی قرار می دهیم . ... [بیشتر...]

شرایط شاهد در دادگاه 1398/04/28
شرایط شاهد در دادگاه
در این مقاله به بررسی شرایط شاهد یا گواه در دادگاه می پردازیم . ... [بیشتر...]

شهادت دروغ و مجازات آن 1397/02/23
شهادت دروغ و مجازات آن
در این مقاله ابتدا به شرایط تحقق جرم شهادت دروغ پرداخته و در ادامه مجازات شهادت دروغ  و جبران خسارت شهادت دروغ را مطرح می کنیم . ... [بیشتر...]

علم قاضی 1398/03/23
علم قاضی
در این مقاله به بررسی اینکه علم قاضی چیست می پردازیم . ... [بیشتر...]

شرایط شاهد و جرح و تعدیل شهود 1397/02/22
شرایط شاهد و جرح و تعدیل شهود
در این مقاله ابتدا شرایط قانونی شاهد برای شهادت ذکر می شود و در ادامه به جرح و تعدیل شهود و مدت زمان آن می پردازیم . ... [بیشتر...]


اخبار و رویدادها

بخشنامه رییس قوه قضاییه در مورد شهود ساختگی و شهادت کذب
رییس قوه قضاییه به منظور حفظ شان و اعتبار شهادت شهود در نظام قضایی و جلوگیری از انحراف روند تحقیقات و دادرسی ها توسط شهود ساختگی و شهادت کذب بخشنامه ای را صادر کرد . ... [بیشتر...]


وبلاگ هیواتک

Top