مطالب مربوط به برچسب: "آیین دادرسی مدنی"

مقالات آموزشی
موارد تقاضای اعاده دادرسی حقوقی 1397/04/05
موارد تقاضای اعاده دادرسی حقوقی
در این مقاله در خصوص اینکه در چه مواردی می توان تقاضای اعاده دادرسی نمود ، جهات اعاده دادرسی را مطرح می نماییم . ... [بیشتر...]

صدور قرار رد دادخواست 1397/04/02
صدور قرار رد دادخواست
در این مقاله موارد رد دادخواست توسط مدیر دفتر دادگاه و موارد رد دادخواست توسط دادگاه را مورد بررسی قرار می دهیم . ... [بیشتر...]

نحوه ارائه پیوست های دادخواست 1397/03/31
نحوه ارائه پیوست های دادخواست
در این مقاله به بررسی پیوست های دادخواست و نکات مربوط به آن می پردازیم . ... [بیشتر...]

دعوای تصرف عدوانی حقوقی 1397/03/30
دعوای تصرف عدوانی حقوقی
در این مقاله به توضیح دعوای تصرف عدوانی حقوقی و اقامه دعوای تصرف عدوانی حقوقی می پردازیم . ... [بیشتر...]

خواهان کیست و شرایط او برای اقامه دعوی 1397/10/15
خواهان کیست و شرایط او برای اقامه دعوی
در این مقاله به بررسی خواهان کیست و شرایط او برای اقامه دعوی می پردازیم . ... [بیشتر...]

سازش در دادگاه و درخواست آن 1397/09/20
سازش در دادگاه و درخواست آن
در این مقاله به بررسی سازش در دادگاه و نحوه درخواست آن می پردازیم . ... [بیشتر...]

اجراییه و مراحل صدور آن 1397/09/19
اجراییه و مراحل صدور آن
در این مقاله به بررسی اجراییه و مراحل صدور آن می پردازیم . ... [بیشتر...]

حکم غیابی چیست و چه تفاوتی با حکم حضوری دارد 1397/03/24
حکم غیابی چیست و چه تفاوتی با حکم حضوری دارد
در این مقاله حکم غیابی و تفاوت آن با حکم حضوری توضیح داده می شود . ... [بیشتر...]

نحوه اجرای محکومیت های مالی 1397/09/18
نحوه اجرای محکومیت های مالی
در این مقاله به بررسی نحوه اجرای محکومیت های مالی می پردازیم .  ... [بیشتر...]

تامین دلیل و شرایط آن 1397/09/14
تامین دلیل و شرایط آن
در این مقاله به بررسی تامین دلیل و شرایط آن می پردازیم . ... [بیشتر...]

نیابت قضایی بین المللی 1397/09/13
نیابت قضایی بین المللی
در این مقاله قصد داریم به بررسی نیابت قضایی بین المللی ، شرط نیابت قضایی بین المللی و چگونگی اجرای نیابت قضایی بین المللی بپردازیم .  ... [بیشتر...]

دادخواست چیست و نحوه تنظیم دادخواست 1397/03/22
دادخواست چیست و نحوه تنظیم دادخواست
علیرغم اینکه در دعاوی کیفری می توان بر روی هر برگه ای شکایت را تنظیم نمود ، در مورد دعاوی حقوقی درخواست رسیدگی الزاما با تقدیم دادخواست ... [بیشتر...]

اقامتگاه زن شوهردار
اقامتگاه زن شوهردار
در این مقاله به بررسی اقامتگاه زن شوهردار و استثنائات اقامتگاه زن شوهردار خواهیم پرداخت .  ... [بیشتر...]

تفاوت دادخواست حقوقی و شکایت کیفری 1397/09/03
تفاوت دادخواست حقوقی و شکایت کیفری
در این مقاله به بررسی تفاوت دادخواست حقوقی و شکایت کیفری می پردازیم . ... [بیشتر...]

ابلاغیه و احکام مربوط به آن 1397/03/20
ابلاغیه و احکام مربوط به آن
در این مقاله قصد داریم تا با بررسی اینکه ابلاغیه چیست ، احکام مربوط به ابلاغ را نیز شرح دهیم . ... [بیشتر...]

استرداد دادخواست و مهلت آن 1397/08/07
استرداد دادخواست و مهلت آن
در این مقاله به بررسی دادخواست ، استرداد دادخواست و مهلت استرداد دادخواست می پردازیم .  ... [بیشتر...]

سامانه قضایی ثنا 1397/07/08
سامانه قضایی ثنا
در این مقاله به بررسی ابلاغ اوراق قضایی ، سامانه ابلاغ قضایی ثنا و راهنمای سامانه ابلاغ قضایی ثنا خواهیم پرداخت .  ... [بیشتر...]

هزینه دادرسی و تعرفه های خدمات قضایی در سال 97 1397/07/03
هزینه دادرسی و تعرفه های خدمات قضایی در سال 97
در این مقاله به بررسی هزینه دادرسی در سال 97 می پردازیم . ... [بیشتر...]

سند رسمی چیست 1397/06/03
سند رسمی چیست
در این مقاله ابتدا تعریف سند رسمی و سپس ، ارکان و ویژگی های سند رسمی را بررسی می نماییم . ... [بیشتر...]

اصل برائت چیست 1397/05/08
اصل برائت چیست
در این مقاله به بررسی مفهوم اصل برائت و معنی " اصل بر برائت است " و اصل برائت در قانون می پردازیم . ... [بیشتر...]

شرایط اقامه دعوا در آیین دادرسی مدنی 1398/06/20
شرایط اقامه دعوا در آیین دادرسی مدنی
در این مقاله شرایط اقامه دعوا در آیین دادرسی مدنی را مورد بررسی قرار می دهیم . ... [بیشتر...]

به تعویق انداختن جلسه دادگاه و موارد آن 1397/04/27
به تعویق انداختن جلسه دادگاه و موارد آن
در قانون آیین دادرسی مدنی،  مواردی پیش بینی شده است که جلسه دادرسی در همان زمان مقرر شده انجام نمی گیرد . بلکه به تناسب موضوع ، به تعویق می افتد ... [بیشتر...]

مهلت و زمان طرح ایراد رد دادرس 1398/05/16
مهلت و زمان طرح ایراد رد دادرس
در این مقاله به بررسی مهلت و زمان طرح ایراد رد دادرس در امور حقوقی خواهیم پرداخت . ... [بیشتر...]

عذر موجه عدم حضور وکیل در جلسه دادگاه 1398/05/02
عذر موجه عدم حضور وکیل در جلسه دادگاه
در این مقاله به بررسی عذر موجه عدم حضور وکیل در دادگاه ، جهات و موارد آن را بیان کنیم . ... [بیشتر...]

امتناع از رسیدگی توسط دادرس و موارد آن 1398/04/24
امتناع از رسیدگی توسط دادرس و موارد آن
در این مقاله شرایط امتناع از رسیدگی توسط دادرس و اقدامات دادرس پس از امتناع از رسیدگی را مورد بررسی قرار خواهیم داد . ... [بیشتر...]

دادگاه رسیدگی به دعاوی علیه اشخاص مقیم خارج از ایران 1398/04/19
دادگاه رسیدگی به دعاوی علیه اشخاص مقیم خارج از ایران
در این مقاله دادگاه صالح رسیدگی کننده به دعاوی علیه اشخاص مقیم خارج از کشور را بررسی می کنیم . ... [بیشتر...]

قاعده منع تحصیل دلیل در حقوق ایران 1398/03/27
قاعده منع تحصیل دلیل در حقوق ایران
در این مقاله قاعده منع تحصیل دلیل چیست و اجرای قاعده منع تحصیل دلیل در حقوق ایران را مورد بررسی قرار می دهیم . ... [بیشتر...]

انواع اصول عملیه در حقوق 1398/03/27
انواع اصول عملیه در حقوق
در این مقاله قصد داریم به بررسی انواع اصول عملیه در حقوق بپردازیم . ... [بیشتر...]

هزینه دادرسی و تعرفه خدمات قضایی در سال 98 1398/02/14
هزینه دادرسی و تعرفه خدمات قضایی در سال 98
هزینه دادرسی مبلغی است که هر فرد بابت اقامه دعوی در مراجع قضایی پرداخت می کند که بر اساس مرجع اقامه دعوی ، نوع دعوی و مرحله دادرسی تعیین می شود . همچنین خدمات قضایی چون تمدید ... [بیشتر...]

آیین دادرسی مدنی چیست و چه فایده ای دارد 1397/04/10
آیین دادرسی مدنی چیست و چه فایده ای دارد
از جمله مهم ترین تشریفاتی که حین رسیدگی به دعاوی حقوقی در دادگاه ها مورد توجه قرار می گیرد ، الزامات مربوط به آیین دادرسی مدنی می باشد که نقش مهمی در حفظ حقوق طرفین دعوا ایفا ... [بیشتر...]


اخبار و رویدادها

وبلاگ هیواتک

آیین دادرسی مدنی
Top