دینا » برچسب ها » قانون کار

مطالب مربوط به برچسب: "قانون کار"

مقالات آموزشی
نحوه شکایت کارگر از کارفرما 1397/09/07
نحوه شکایت کارگر از کارفرما
در این مقاله به بررسی نحوه شکایت کارگر از کارفرما می پردازیم .  ... [بیشتر...]

نحوه شکایت از کارفرما بابت حقوق 1397/09/07
نحوه شکایت از کارفرما بابت حقوق
در این مقاله به بررسی نحوه شکایت از کارفرما بابت حقوق می پردازیم .  ... [بیشتر...]

حداقل حقوق قانون کار در سال 98 1397/08/28
حداقل حقوق قانون کار در سال 98
در این مقاله به بررسی حداقل حقوق قانون کار در سال 98 می پردازیم .  ... [بیشتر...]

انواع قرارداد کار اعم از دائم ، موقت و معین 1397/08/27
انواع قرارداد کار اعم از دائم ، موقت و معین
در این مقاله به بررسی انواع قرارداد کار اعم از دائم ، موقت و معین می پردازیم .  ... [بیشتر...]

قرارداد کار چیست ، ویژگی و شرایط صحت آن 1397/08/27
قرارداد کار چیست ، ویژگی و شرایط صحت آن
در این مقاله به بررسی اینکه قرارداد کار چیست ، ویژگی و شرایط صحت آن می پردازیم .    ... [بیشتر...]

نمونه قرارداد کار 1397/08/26
نمونه قرارداد کار
در این مقاله به بررسی یک نمونه قرارداد کار می پردازیم . ... [بیشتر...]

شرایط کار زنان در قانون کار 1398/09/08
شرایط کار زنان در قانون کار
در این مقاله به بررسی شرایط کار زنان در قانون کار می پردازیم . ... [بیشتر...]

موارد تعلیق قرارداد کار
موارد تعلیق قرارداد کار
در این مقاله به بررسی موارد تعلیق قرارداد کار می پردازیم . ... [بیشتر...]

منع بهره کشی یا استثمار کارگران 1398/08/26
منع بهره کشی یا استثمار کارگران
در این مقاله به بررسی منع بهره کشی یا استثمار کارگران می پردازیم . ... [بیشتر...]

حق آزادی انتخاب شغل 1398/08/26
حق آزادی انتخاب شغل
در این مقاله به بررسی حق آزادی انتحاب شغل می پردازیم . ... [بیشتر...]

تفسیر مفاد ماده 188 قانون کار 1398/08/21
تفسیر مفاد ماده 188 قانون کار
در این مقاله به بررسی تفسیر مفاد ماده 188 قانون کار می پردازیم . ... [بیشتر...]

مجازات کار اجباری در قانون کار 1398/08/21
مجازات کار اجباری در قانون کار
در این مقاله به بررسی مجازات کار اجباری در قانون کار می پردازیم . ... [بیشتر...]

تعریف کارگاه در قانون کار 1398/08/19
تعریف کارگاه در قانون کار
در این مقاله به بررسی تعریف کارگاه در قانون کار می پردازیم . ... [بیشتر...]

منع کار اجباری در نظام های حقوقی 1398/08/18
منع کار اجباری در نظام های حقوقی
در این مقاله به بررسی منع کار اجباری در نظام های حقوقی می پردازیم . ... [بیشتر...]

شغل های استثنا از شمول قانون کار 1398/08/18
شغل های استثنا از شمول قانون کار
در این مقاله به بررسی شغل های استثنا از شمول قانون کار می پردازیم . ... [بیشتر...]

مفهوم کارگر در قانون کار 1398/08/17
مفهوم کارگر در قانون کار
در این مقاله به بررسی مفهوم کارگر در قانون کار می پردازیم . ... [بیشتر...]

قانون کار جمهوری اسلامی ایران 1398/08/17
قانون کار جمهوری اسلامی ایران
در این مقاله به بررسی قانون کار جمهوری اسلامی ایران می پردازیم . ... [بیشتر...]

بخشنامه شورای عالی کار افزایش حقوق سال 98 1398/08/17
بخشنامه شورای عالی کار افزایش حقوق سال 98
در این مقاله بخشنامه شورای عالی کار برای افزایش حقوق سال 98 را مورد بررسی قرار می دهیم . ... [بیشتر...]

مرخصی زایمان تامین اجتماعی چند ماه است ؟ 1398/08/14
مرخصی زایمان تامین اجتماعی چند ماه است ؟
مرخصی زایمان یکی از نگرانی های اصلی زنان و مادران شاغل است ؛ به خصوص امروزه که زنان درصد رو به رشدی از شاغلین را تشکیل می دهند . در طی سالیان ، میزان این مرخصی تغییرات بسیاری ... [بیشتر...]

وظایف شورای عالی کار 1398/08/13
وظایف شورای عالی کار
در این مقاله به بررسی وظایف شورای عالی کار می پردازیم . ... [بیشتر...]

شورای عالی کار و اعضای آن 1398/08/12
شورای عالی کار و اعضای آن
در این مقاله به بررسی شورای عالی کار و اعضای آن می پردازیم . ... [بیشتر...]

منابع داخلی و خارجی حقوق کار 1398/08/12
منابع داخلی و خارجی حقوق کار
در این مقاله به بررسی منابع داخلی و خارجی حقوق کار می پردازیم . ... [بیشتر...]

مقاوله نامه و توصیه نامه های سازمان بین المللی کار 1398/08/11
مقاوله نامه و توصیه نامه های سازمان بین المللی کار
در این مقاله به بررسی مقاوله نامه و توصیه نامه های سازمان بین المللی کار می پردازیم . ... [بیشتر...]

سازمان بین المللی کار و ارکان آن 1398/08/11
سازمان بین المللی کار و ارکان آن
در این مقاله به بررسی سازمان بین المللی کار و ارکان آن می پردازیم . ... [بیشتر...]


اخبار و رویدادها

وبلاگ هیواتک

قانون کار
Top