مطالب مربوط به برچسب: "وصول چک به شیوه ثبتی"

مقالات آموزشی
وصول چک از طریق اجرای ثبت 1397/02/17
وصول چک از طریق اجرای ثبت
وصول چک به شیوه ثبتی یکی از مهم ترین راهکارهایی است که صاحب چک برای مطالبه وجه آن در اختیار دارد و با مراجعه به مراجع پیش بینی شده ، می تواند چک خود را به اجرا گذاشته و نسبت ب... [بیشتر...]

درج تاریخ روی چک ضمانت بدون تاریخ 1397/10/08
درج تاریخ روی چک ضمانت بدون تاریخ
در این مقاله به بررسی درج تاریخ روی چک ضمانت بدون تاریخ می پردازیم . ... [بیشتر...]

دادگاه صالح برای مطالبه چک حقوقی و چک کیفری 1397/09/09
دادگاه صالح برای مطالبه چک حقوقی و چک کیفری
در این مقاله به بررسی دادگاه صالح برای مطالبه چک حقوقی و چک کیفری می پردازیم . ... [بیشتر...]

شیوه های وصول چک برگشتی 1397/09/05
شیوه های وصول چک برگشتی
در این مقاله به بررسی شیوه های وصول چک برگشتی می پردازیم . ... [بیشتر...]

چک حقوقی چیست و مراحل وصول آن 1397/08/23
چک حقوقی چیست و مراحل وصول آن
در این مقاله به بررسی اینکه چک حقوقی چیست و مراحل وصول آن می پردازیم .  ... [بیشتر...]

نحوه به اجرا گذاشتن چک برگشتی 1398/09/23
نحوه به اجرا گذاشتن چک برگشتی
در صورتی که وجه مربوط به چک صادر شده پرداخت نگردد ، دارنده چک می تواند به بانک مراجعه کرده و گواهی عدم پرداخت چک را اخذ نماید . پس از آن ، قادر خواهد بود تا با استفاده از شیوه... [بیشتر...]

نمونه دادخواست مطالبه وجه چک 1398/01/21
نمونه دادخواست مطالبه وجه چک
در این مقاله به بررسی یک نمونه دادخواست مطالبه وجه چک می پردازیم .  ... [بیشتر...]

فرق چک روز و مدت دار 1398/01/06
فرق چک روز و مدت دار
در این مقاله به بررسی فرق چک روز و چک مدت دار می پردازیم .    ... [بیشتر...]

چک مدت دار چیست 1398/01/06
چک مدت دار چیست
در این مقاله به بررسی تعریف چک وعده دار یا مدت دار می پردازیم . ... [بیشتر...]

صدور چک برای روز تعطیل 1397/12/22
صدور چک برای روز تعطیل
در این مقاله به بررسی صدور چک برای روز تعطیل می پردازیم . ... [بیشتر...]


اخبار و رویدادها

وبلاگ هیواتک

Top