دینا » برچسب ها » قرار کارشناسی

مطالب مربوط به برچسب: "قرار کارشناسی"

مقالات آموزشی
دادخواست اجرت المثل ایام زوجیت زن 1397/10/11
دادخواست اجرت المثل ایام زوجیت زن
در این مقاله شرایط دریافت اجرت المثل ایام زوجیت ، دادخواست اجرت المثل ایام زوجیت و نمونه دادخواست اجرت المثل ایام زوجیت را بررسی می نماییم . ... [بیشتر...]

اعتبار نظر کارشناس رسمی دادگستری 1397/09/27
اعتبار نظر کارشناس رسمی دادگستری
در این مقاله ارجاع پرونده به کارشناس ، اعتبار نظریه کارشناسی در امور حقوقی و اعتراض به نظریه کارشناس را مورد بررسی قرار می دهیم . ... [بیشتر...]

ارکان قرار کارشناسی رسمی دادگستری 1397/09/26
ارکان قرار کارشناسی رسمی دادگستری
در این مقاله به بررسی ارکان قرار کارشناسی از جمله موضوع قرار کارشناسی ، تعداد و مشخصات کارشناس ، مدت اظهارنظر کارشناس و دستمزد کارشناس خواهیم پرداخت . ... [بیشتر...]

ارجاع پرونده به کارشناس رسمی دادگستری 1397/09/26
ارجاع پرونده به کارشناس رسمی دادگستری
در این مقاله به بررسی کارشناسی پرونده ، هزینه کارشناسی ، مهلت اظهارنظر کارشناس  و اعتراض به نظر کارشناس خواهیم پرداخت .  ... [بیشتر...]

حقوق کارشناس رسمی دادگستری 1397/09/24
حقوق کارشناس رسمی دادگستری
در این مقاله به بررسی دستمزد کارشناس رسمی دادگستری ، شرط پرداخت دستمزد کارشناس و چگونگی پرداخت دستمزد کارشناس می پردازیم . ... [بیشتر...]

اعتراض به نظر کارشناس رسمی دادگستری 1397/09/24
اعتراض به نظر کارشناس رسمی دادگستری
در قانون آیین دادرسی مدنی مهلتی یک هفته ای مورد پیش بینی قرار گرفته است که در این مدت زمان ، هر یک از طرفین دعوا می توانند به نظریه کارشناس دعوا اعتراض نمایند . ... [بیشتر...]

هزینه کارشناسی دادگاه 1397/09/24
هزینه کارشناسی دادگاه
بر اساس قانون آیین دادرسی مدنی ، شخصی که به قرار کارشناسی استناد کرده است ، مسئول پرداخت هزینه کارشناسی دادگاه می باشد . در صورت عدم پرداخت هزینه کارشناسی ، دادگاه آن را ... [بیشتر...]

مهلت اعلام نظر کارشناس رسمی دادگستری 1397/09/24
مهلت اعلام نظر کارشناس رسمی دادگستری
پس از اینکه قاضی دادگاه قرار کارشناسی صادر کرد تا کارشناس موضوع را بررسی کند ، نتیجه کارشناسی باید ظرف مهلت مشخص شده از سوی دادگاه معین و به قاضی اعلام شود ؛ در غیر این صورت ،... [بیشتر...]

قرار کارشناسی دادگاه چیست 1397/08/26
قرار کارشناسی دادگاه چیست
در مواردی که موضوع دعوا دارای جنبه های فنی و تخصصی باشد ، به گونه ای که قاضی پرونده نتواند از کم و کیف آن آگاهی یابد ، قرار کارشناسی صادر می کند و با تعیین کارشناس رسمی دادگست... [بیشتر...]

کارشناس رسمی دادگستری کیست و وظایف او 1397/08/20
کارشناس رسمی دادگستری کیست و وظایف او
این روزها سیر پیشرفت تکنولوژی آنقدر سریع است که هیچکس قادر نیست تمام علوم و فنون زمان خود را فرا گیرد و قاضی هم از این قاعده مستثنا نیست . از این رو زمانی که قاضی در... [بیشتر...]

سازمان پزشکی قانونی کشور کجاست و وظایف آن 1397/08/05
سازمان پزشکی قانونی کشور کجاست و وظایف آن
در این مقاله به بررسی سازمان پزشکی قانونی کشور کجاست و وظایف آن می پردازیم . ... [بیشتر...]

نفقه فرزند در سال 97 1397/08/05
نفقه فرزند در سال 97
در این مقاله نفقه فرزند ، شرایط پرداخت نفقه فرزند ، مبلغ نفقه فرزند در سال 97 و مجازات عدم پرداخت نفقه فرزند را مطرح می نماییم . ... [بیشتر...]

مبلغ نفقه فرزند 1397/07/25
مبلغ نفقه فرزند
در این مقاله نفقه فرزند ، شرایط تعلق نفقه به فرزند ، مبلغ نفقه فرزند و مجازات عدم پرداخت نفقه فرزند را مورد بررسی قرار می دهیم .   ... [بیشتر...]

قرار قرینه یا تمهیدی 1397/06/20
قرار قرینه یا تمهیدی
 در این مقاله به بررسی قرار قرینه یا تمهیدی و قرار ساده خواهیم پرداخت .  ... [بیشتر...]

شرایط دریافت اجرت المثل ایام زوجیت 1397/06/11
شرایط دریافت اجرت المثل ایام زوجیت
در این مقاله به بررسی اجرت المثل ایام زوجیت ، شرایط دریافت اجرت المثل ایام زوجیت و مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت خواهیم پرداخت .  ... [بیشتر...]

خسارات دادرسی 1397/06/10
خسارات دادرسی
در این مقاله خسارات دادرسی ، مصادیق خسارات دادرسی و مطالبه خسارات دادرسی را مورد بررسی قرار می دهیم .  ... [بیشتر...]

نحوه تطبیق سند با اسناد مسلم الصدور 1398/04/25
نحوه تطبیق سند با اسناد مسلم الصدور
در این مقاله به بررسی تطبیق سند با اسناد مسلم الصدور و شرایط آن می پردازیم . ... [بیشتر...]


اخبار و رویدادها

وبلاگ هیواتک

Top