» عقد ضمان و آثار آن
1398/12/10
یکی از عقودی که در قانون مطرح می باشد عقد ضمان می باشد ، عقد ضمان یعنی شخصی مالی را به ذمه دیگری است به عهده بگیرد به عبارت دیگر در واقع بین ضامن و طلبکار بسته می شود و اراده ... [بیشتر...]

» انواع ضمانت نامه بانکی
1397/07/17
در این مقاله به بررسی انواع ضمانت نامه بانکی می پردازیم .  ... [بیشتر...]

» ضمانت نامه بانکی و ویژگی های آن
1397/07/16
در این مقاله به بررسی ضمانت نامه بانکی و ویژگی های آن می پردازیم .  ... [بیشتر...]

» ضمانت و ارکان آن
1397/06/20
در این مقاله به بررسی ضمانت می پردازیم .  ... [بیشتر...]

صفحات: 1

Top