» وصیت نامه شفاهی یا لفظی
1398/06/16
در این مقاله به بررسی وصیت نامه شفاهی یا لفظی خواهیم پرداخت . ... [بیشتر...]

» اعتبار وصیت نامه شفاهی
1398/06/16
در این مقاله اعتبار وصیت نامه شفاهی را مورد بررسی قرار می دهیم . ... [بیشتر...]

» موصی له کیست و شرایط آن
1397/07/03
در این مقاله ارکان وصیت ، موصی له کیست و شرایط موصی له را مورد بررسی قرار خواهیم داد .  ... [بیشتر...]

» ارکان وصیت
1397/07/02
در این مقاله به بررسی وصیت ، اقسام وصیت ، ارکان وصیت تملیکی و عهدی خواهیم پرداخت . ... [بیشتر...]

» وصیت چیست
1397/06/19
در این مقاله به بررسی وصیت ، ارکان وصیت ، اقسام وصیت و میزان وصیت خواهیم پرداخت . ... [بیشتر...]

» وصایت چیست و تفاوت آن با وصیت
1397/05/24
در این مقاله به بررسی وصایت در قانون مدنی ، تفاوت وصایت با وصیت و تفاوت وصایت با قیمومت خواهیم پرداخت .  ... [بیشتر...]

» اقسام وصیت اعم از عهدی و تملیکی
1397/03/19
در این مقاله به دنبال آن هستیم تا اقسام وصیت اعم از وصیت تملیکی و وصیت عهدی را مورد بررسی قرار دهیم . ... [بیشتر...]

» انواع وصیت نامه
1397/02/06
در این مقاله به بررسی انواع وصیت نامه اعم از وصیت نامه دست نویس ( خودنوشت ) ، وصیت نامه سری و وصیت نامه رسمی ( محضری ) مطابق قانون می پردازیم . ... [بیشتر...]

» تا چه میزان از اموال را می توان وصیت کرد ؟
1397/02/06
در این مقاله به موضوعاتی همچون وصیت تا ثلث اموال و وصیت بیشتر از ثلث اموال خواهیم پرداخت . ... [بیشتر...]

صفحات: 1

وصیت
Top