» شرکت سهامی عام و تشکیل سرمایه آن
1397/11/09
در این مقاله به بررسی شرکت سهامی عام و تشکیل سرمایه آن می پردازیم .  ... [بیشتر...]

» شرکت تعاونی تولید و مصرف
1397/09/25
در این مقاله به بررسی شرکت تعاونی تولید و مصرف می پردازیم . ... [بیشتر...]

» شرکت نسبی چیست و نحوه نام گذاری آن
1397/09/19
در این مقاله به بررسی شرکت نسبی و نحوه نام گذاری آن می پردازیم . ... [بیشتر...]

» شرکت تضامنی چیست و نحوه نام گذاری آن
1397/09/11
در این مقاله به بررسی شرکت تضامنی و نحوه نامگذاری آن می پردازیم .    ... [بیشتر...]

» تفاوت موسسه و شرکت
1397/08/23
در این مقاله به بررسی تفاوت موسسه و شرکت می پردازیم .   ... [بیشتر...]

» شرکت سهامی و انواع آن
1397/08/13
در این مقاله به بررسی شرکت سهامی و انواع آن می پردازیم .  ... [بیشتر...]

» شرکت مسئولیت محدود و نحوه نام گذاری آن
1397/08/12
در این مقاله به بررسی شرکت مسئولیت محدود و نحوه نام گذاری آن می پردازیم .  ... [بیشتر...]

» تعریف شرکت و انواع آن
1397/08/10
شرکت در معنای کلی به قراردادی گفته می شود که بر مبنای آن شرکا سود حاصل از شرکت را بین خودشان تقسیم می کنند . در قانون ایران دو نوع شرکت تجاری و مدنی وجود دارد که موضوع بحث ما را شرکت های تجا... [بیشتر...]

صفحات: 1

Top