» قیمت سفته در سال 98
1398/01/19
در این مقاله به بررسی قیمت سفته در سال 98 می پردازیم . ... [بیشتر...]

» دادگاه صالح برای مطالبه چک حقوقی و چک کیفری
1397/09/09
در این مقاله به بررسی دادگاه صالح برای مطالبه چک حقوقی و چک کیفری می پردازیم . ... [بیشتر...]

» شیوه های وصول چک برگشتی
1397/09/05
در این مقاله به بررسی شیوه های وصول چک برگشتی می پردازیم . ... [بیشتر...]

» چک سفید امضا چیست و موارد صدور آن
1397/08/26
در این مقاله به بررسی این که چک سفید امضا چیست و موارد صدور آن می پردازیم .  ... [بیشتر...]

» چک حقوقی چیست و مراحل وصول آن
1397/08/23
در این مقاله به بررسی اینکه چک حقوقی چیست و مراحل وصول آن می پردازیم .  ... [بیشتر...]

» چک رمزدار بانکی و چک رمزدار بین بانکی
1397/07/24
در این مقاله به بررسی چک رمزدار بانکی و چک رمزدار بین بانکی می پردازیم . ... [بیشتر...]

» مراحل اعلام مفقودی چک
1397/07/23
در این مقاله به مراحل اعلام مفقودی چک می پردازیم . ... [بیشتر...]

» ماده 14 قانون صدور چک
1397/07/21
در این مقاله به بررسی ماده 14 قانون صدور چک می پردازیم .    ... [بیشتر...]

» مجازات چک برگشتی
1397/07/21
در این مقاله به بررسی مجازات چک برگشتی می پردازیم . ... [بیشتر...]

» قانون سفته ضمانت حسن انجام کار
1397/07/09
در این مقاله به بررسی قانون سفته ضمانت می پردازیم . ... [بیشتر...]

صفحات: 1 2

اسناد تجاری
Top