» شاکی ، بزه دیده و مدعی خصوصی
1397/05/09
در این مقاله مفهوم بزه دیده ، شاکی و مدعی خصوصی را بیان می کنیم . ... [بیشتر...]

» تفهیم اتهام یعنی چه
1397/05/08
در این مقاله به بررسی معنی تفهیم اتهام ، زمان تفهیم اتهام​ ، تفهیم اتهام و تخفیف در مجازات می پردازیم .  ... [بیشتر...]

» اصل برائت چیست
1397/05/08
در این مقاله به بررسی مفهوم اصل برائت و معنی " اصل بر برائت است " و اصل برائت در قانون می پردازیم . ... [بیشتر...]

» صدور قرار اناطه کیفری و مدت اعتبار آن
1397/05/06
در این مقاله به بررسی صدور قرار اناطه کیفری ، مرجع صدور قرار اناطه کیفری و مدت اعتبار قرار اناطه کیفری می پردازیم .  ... [بیشتر...]

» مقام صالح صادر کننده قرار اناطه کیفری
1397/05/06
در این مقاله به بررسی مقام صالح صادر کننده قرار اناطه کیفری می پردازیم .  ... [بیشتر...]

» قرار اناطه کیفری در قانون آیین دادرسی کیفری
1397/05/04
در این مقاله به بررسی مفهوم قرار اناطه کیفری و قرار اناطه کیفری در قانون آیین دادرسی کیفری و استثنایی بودن قرار اناطه کیفری می پردازیم .  ... [بیشتر...]

» محدودیت های متهم در قرار تعلیق تعقیب
1397/05/03
در این مقاله به بررسی محدودیت های ناشی از قرار تعلیق تعقیب می پردازیم . ... [بیشتر...]

» موارد صدور قرار تعلیق تعقیب
1397/05/02
در این مقاله به بررسی موارد صدور قرار تعلیق تعقیب و مواردی که نمی توان قرار تعلیق تعقیب صادر کرد می پردازیم .  ... [بیشتر...]

» مقام صادر کننده قرار تعلیق تعقیب
1397/05/02
در این مقاله به بررسی مقام صادر کننده قرار تعلیق تعقیب می پردازیم .  ... [بیشتر...]

» شرایط قانونی صدور قرار تعلیق تعقیب
1397/05/01
در این مقاله به صدور قرار تعلیق تعقیب ، شرایط عمومی و شرایط خاص صدور قرار تعلیق تعقیب خواهیم پرداخت . ... [بیشتر...]

صفحات: 1 2 3

آیین دادرسی کیفری
Top