» اعتبار امر مختومه کیفری
1398/10/24
اعتبار امر مختومه یا اعتبار امر قضاوت شده که براساس این قاعده اگر دعوای طرح شده باشد و رای صادر شده باشد همان اشخاص نمی توانند دوباره برای اعتراض به حکم صادر شده همان دعوا را دوباره مطرح کنن... [بیشتر...]

» جنون قبل از صدور حکم قطعی
1398/10/24
اگر فردی قبل از ارتکاب جرم یا حین ارتکاب جرم و یا در مراحل دادرسی مجنون شود به صورتی که قبل از صدور رای باشد قانونگذار تصمیمات مختلفی را در قانون مثل تخفیف در اعمال مجازات ، رافع مسئولی... [بیشتر...]

» اعاده دادرسی کیفری
1398/10/24
اعاده دادرسی در امور کیفری یکی از راه های فوق العاده شکایات از احکام صادره از دادگاه ها است درخواست اعاده دادرسی به دیوان عالی کشور ارائه می گردد و اگر دیوان درخواست را درست تشخیص ... [بیشتر...]

» اثر اعاده دادرسی کیفری
1398/10/24
اعاده دادرسی کیفری یکی از راه های فوق العاده رسیدگی به شکایت است ، تجویز اعاده دادرسی اجرای حکم تا صدور حکم مجدد به تعویق می افتد و اگر از متهم تامین اخذ نشد است یا اگر از متهم تامین اخذ شده... [بیشتر...]

» گذشت شاکی در جرایم غیر قابل گذشت
1398/10/24
جرایم به طور کلی به دو دسته قابل گذشت و غیر قابل گذشت تقسیم می شود در جرایم غیر قابل گذشت ، گذشت شاکی در عدم تعقیب یا عدم رسیدگی به این جرایم اثر نخواهد داشت و گذشت شاکی در اینگونه جرایم ممک... [بیشتر...]

» تحت نظر قرار دادن متهم
1398/10/24
حقوق متهم در طی مراحل رسیدگی به پرونده در مرجع قضایی همواره باید رعایت شود ، مانند اصل بر برائت . بر همین اساس ظابطان نمی توانند بر طبق قانون متهم را تحت نظر قرار دهند مگر در جرایم مشهود که ... [بیشتر...]

» جنون پس از صدور حکم قطعی
1398/10/24
اگر فردی بعد از ارتکاب جرم یا حین ارتکاب جرم و یا در مراحل دادرسی مجنون شود به صورتی که بعد از صدور رای باشد قانونگذار تصمیمات مختلفی را در قانون برای دادگاه درنظر گرفته است از جمله تعویق&nb... [بیشتر...]

» دادگاه صالح و نحوه رسیدگی به جرائم متعدد مرتکب
1398/10/24
اگر شخصی مرتکب چند جرم در حوزه های قضایی مختلف گردد دادگاهی صالح است که مهم ترین جرم در حوزه آن واقع شده است و اگر مجازات جرائم مساوی باشد ، دادگاهی که مرتکب در آن دستگیر شده است صلاحیت رسید... [بیشتر...]

» حقوق متهم در دعاوی کیفری
1398/06/28
در این مقاله به بررسی حقوق متهم در دعاوی کیفری می پردازیم .  ... [بیشتر...]

» موارد عذر موجه متهم در قانون آیین دادرسی کیفری
1398/06/23
در این مقاله موارد عذر موجه متهم در قانون آیین دادرسی کیفری را مورد بررسی قرار می دهیم . ... [بیشتر...]


Top