» اعتبار امر مختومه کیفری
1398/10/24
اعتبار امر مختومه یا اعتبار امر قضاوت شده که براساس این قاعده اگر دعوای طرح شده باشد و رای صادر شده باشد همان اشخاص نمی توانند دوباره برای اعتراض به حکم صادر شده همان دعوا را دوباره مطرح کنن... [بیشتر...]

» جنون قبل از صدور حکم قطعی
1398/10/24
اگر فردی قبل از ارتکاب جرم یا حین ارتکاب جرم و یا در مراحل دادرسی مجنون شود به صورتی که قبل از صدور رای باشد قانونگذار تصمیمات مختلفی را در قانون مثل تخفیف در اعمال مجازات ، رافع مسئولی... [بیشتر...]

» اعاده دادرسی کیفری
1398/10/24
اعاده دادرسی در امور کیفری یکی از راه های فوق العاده شکایات از احکام صادره از دادگاه ها است درخواست اعاده دادرسی به دیوان عالی کشور ارائه می گردد و اگر دیوان درخواست را درست تشخیص ... [بیشتر...]

» اثر اعاده دادرسی کیفری
1398/10/24
اعاده دادرسی کیفری یکی از راه های فوق العاده رسیدگی به شکایت است ، تجویز اعاده دادرسی اجرای حکم تا صدور حکم مجدد به تعویق می افتد و اگر از متهم تامین اخذ نشد است یا اگر از متهم تامین اخذ شده... [بیشتر...]

» گذشت شاکی در جرایم غیر قابل گذشت
1398/10/24
جرایم به طور کلی به دو دسته قابل گذشت و غیر قابل گذشت تقسیم می شود در جرایم غیر قابل گذشت ، گذشت شاکی در عدم تعقیب یا عدم رسیدگی به این جرایم اثر نخواهد داشت و گذشت شاکی در اینگونه جرایم ممک... [بیشتر...]

» تحت نظر قرار دادن متهم
1398/10/24
حقوق متهم در طی مراحل رسیدگی به پرونده در مرجع قضایی همواره باید رعایت شود ، مانند اصل بر برائت . بر همین اساس ظابطان نمی توانند بر طبق قانون متهم را تحت نظر قرار دهند مگر در جرایم مشهود که ... [بیشتر...]

» جنون پس از صدور حکم قطعی
1398/10/24
اگر فردی بعد از ارتکاب جرم یا حین ارتکاب جرم و یا در مراحل دادرسی مجنون شود به صورتی که بعد از صدور رای باشد قانونگذار تصمیمات مختلفی را در قانون برای دادگاه درنظر گرفته است از جمله تعویق&nb... [بیشتر...]

» مرجع صالح رسیدگی به جرائم اتباع بیگانه در ایران
1398/10/24
با توجه به این اصل که هر جرمی مستوجب مجازات است دادگاه های کیفری ایران صلاحیت رسیدگی به جرایم ارتکابی بیگانگان در ایران را دارند و اگر جرمی نسبت به اتباع بیگانه در محدوده جغرافیایی ایرا... [بیشتر...]

» رسیدگی ترافعی چیست
1398/10/24
اصل ترافعی بودن رسیدگی یکی از اصول اولیه دادرسی است که برای داشتن یک دادرسی منصفانه و برقراری عدالت میان طرفین دعوا بر اساس ماده 359 قانون آیین دادرسی کیفری پیش بینی شده است . این اصل&n... [بیشتر...]

» اعتراض به احکام دادگاه ویژه روحانیت
1398/10/24
دادگاه ویژه روحانیت دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی به کلیه جرائم عمومی و همچنین کلیه اعمال خلاف شان روحانیون و غیره که در قانون بیان شده است را دارند . احکام صادره دادگاه ویژه روحانی... [بیشتر...]


Top