» نحوه پیگیری دادخواست نفقه
1399/01/12
در حال حاضر ثبت و پیگیری دادخواست نفقه زن از طریق سامانه خدمات الکترونیک قضایی تحت عنوان سامانه ثنا امکان پذیر شده است که پس از ثبت نام در این سامانه ... [بیشتر...]

» میزان نفقه زن در سال 99
1398/12/24
در صورتی که تعیین مبلغ نفقه زن در سال 99 سبب ایجاد اختلاف میان زن و شوهر شده باشد ، کارشناس نفقه میزان آن را به صورت دقیق مشخص خواهد کرد که این میزان ، بسته به عوامل مختلف ، در رابطه با اشخا... [بیشتر...]

» نفقه زن در زمان عده وفات شوهر
1398/12/18
بر اساس حکمی که قانون مدنی مقرر داشته است ، زن در زمانی که عده وفات شوهر را نگه داشته است ، حق دریافت نفقه را خواهد داشت که این نفقه از اموال شوهر وصول شده و در صورتی که مرد اموال کافی نداشت... [بیشتر...]

» نفقه زن در دوران عده طلاق
1398/12/18
بر اساس قانون مدنی ، به دلیل اینکه در طلاق رجعی مرد حق رجوع به زوجه را در طول مدت عده طلاق دارد ، این تکلیف قانونی را نیز خواهد داشت که در مدت عده طلاق ، به زن نفقه بپردازد . اما در طلاق بائ... [بیشتر...]

» مبلغ نفقه فرزند در سال 99
1398/09/25
در صورتی که شخص عهده دار نفقه فرزند از پرداخت آن امتناع نماید ، می توان با مراجعه به دادگاه یا شورای حل اختلاف ، مبلغ نفقه فرزند را به صورت قانونی مطالبه نمود . در این صورت ، مبلغ نفقه فرزند... [بیشتر...]

» نحوه تنظیم اظهارنامه مطالبه نفقه زن و نمونه آن
1398/09/17
یکی از مهم ترین ابزارهای قانونی که در راستای مطالبه حقوق قانونی مورد استفاده قرار می گیرد ، اظهارنامه حقوقی است که با ارسال آن ، می توان حقوق متعددی از جمله نفقه زن را مطالبه نمود و در صورت ... [بیشتر...]

» نفقه معوقه چیست
1398/07/17
در این مقاله نفقه معوقه را مورد بررسی قرار می دهیم . ... [بیشتر...]

» نمونه دادخواست مطالبه نفقه از طرف زوجه
1398/07/17
در این مقاله نمونه دادخواست مطالبه نفقه از طرف زوجه را مورد بررسی قرار می دهیم . ... [بیشتر...]

» نحوه مطالبه نفقه فرزند از طرف مادر
1398/06/12
در این مقاله نحوه مطالبه نفقه فرزند از طرف مادر را مورد بررسی قرار می دهیم . ... [بیشتر...]

» نمونه دادخواست مطالبه نفقه فرزند از طرف مادر
1398/06/12
پرداخت نفقه به فرزندان یکی از وظایف قانونی پدر است که در صورتی که پدر از پرداخت نفقه به فرزندان خود امتناع کند ، مادر به نمایندگی از فرزند دختر یا پسر ... [بیشتر...]


Top