» شرایط قانونی فرزند خواندگی
1399/03/19
قانون حمایت از کودکان بی سرپرست و بد سرپرست شرایط قانونی خاصی را برای اعطای سرپرستی و پذیرش فرزند خواندگی در نظر گرفته است . زن و شوهرهایی که بعد از ازدواج و گذشت پنج سال از زندگی مشترک... [بیشتر...]

» نحوه پیگیری دادخواست تمکین
1399/01/19
در صورتی که زن بدون دلیل موجه از تمکین در برابر شوهر امتناع نماید ، شوهر می تواند به دادگاه دادخواست الزام به تمکین بدهد . در این صورت ، رسیدگی به دادخواست عدم تمکین توسط دادگاه انجام می شود... [بیشتر...]

» مبلغ اجرت المثل زن در سال 99
1399/01/04
در صورتی که مرد قصد داشته باشد همسرش را طلاق بدهد ، کارشناس دادگاه با توجه به اموری که زن در طول زندگی مشترک انجام داده است ، مبلغی از اجرت المثل را برای زن در سال 99 تعیین کرده و حکم ب... [بیشتر...]

» دعوای الزام به تمکین شوهر
1398/07/17
در این مقاله دعوای الزام به تمکین شوهر را مورد بررسی قرار می دهیم . ... [بیشتر...]

» الزام به تمکین چیست
1398/07/10
در این مقاله الزام به تمکین را مورد بررسی قرار می دهیم . ... [بیشتر...]

» نمونه دادخواست استرداد هدایای دوران نامزدی
1398/06/31
در این مقاله نمونه دادخواست استرداد هدایای دوران نامزدی را ارائه می نماییم . ... [بیشتر...]

» جد پدری کیست
1398/06/12
در این مقاله به بررسی اینکه جد پدری کیست خواهیم پرداخت . ... [بیشتر...]

» الزام به تمکین زن در صورت استفاده از حق حبس
1398/06/03
در این مقاله الزام به تمکین زن در صورت استفاده از حق حبس را بررسی می کنیم . ... [بیشتر...]

» تجدید نظر خواهی از حکم الزام به تمکین
1398/06/02
 در این مقاله قصد داریم به بررسی تجدید نظر خواهی از حکم الزام به تمکین از طرف زن و مرد بپردازیم . ... [بیشتر...]

» دادگاه تجدید نظر الزام به تمکین
1398/06/02
در این مقاله به بررسی دادگاه تجدید نظر الزام به تمکین زن از شوهر می پردازیم . ... [بیشتر...]


Top