وظایف دادسرای عمومی و انقلاب در این مقاله به بررسی وظایف دادسرا از جمله کشف جرم ، تعقیب متهم ، تحقیقات مقدماتی و اجرای احکام کیفری می پردازیم .
Top