اموال غیرقابل توقیف یا مستثنیات دِین و موارد آن در این مقاله ابتدا به مفهوم مستثنیات دین پرداخته و در ادامه مصادیق مستثنیات دین مطابق مقررات قانونی را ذکر می نماییم .
Top