شرایط شاهد و جرح و تعدیل شهود در این مقاله ابتدا شرایط قانونی شاهد برای شهادت ذکر می شود و در ادامه به جرح و تعدیل شهود و مدت زمان آن می پردازیم .
Top