قرار امتناع از رسیدگی و موارد صدور آن در این مقاله اینکه قرار امتناع از رسیدگی چیست و در چه مواردی قرار امتناع از رسیدگی صادر می شود را مورد بررسی قرار می دهیم .
Top