قاعده البینه علی المدعی و الیمین علی من انکر در این مقاله قاعده البینه علی المدعی و الیمین علی من انکر و اجرای این قاعده را بررسی می کنیم .
Top