وظایف سازمان اوقاف و امور خیریه و ساختار آن در این مقاله به بررسی وظایف سازمان اوقاف و امور خیریه ، مراکز تشکیل دهنده و ساختار داخلی آن می پردازیم .
Top