امتناع از رسیدگی توسط دادرس و موارد آن در این مقاله شرایط امتناع از رسیدگی توسط دادرس و اقدامات دادرس پس از امتناع از رسیدگی را مورد بررسی قرار خواهیم داد .
Top