سوگند بتی یا قاطع دعوا و شرایط آن در این مقاله به بررسی سوگند بتی یا قاطع دعوا و دعاوی قابل اثبات با سوگند بتی یا قاطع دعوا می پردازیم .
Top