آیا دیوان عدالت اداری یک مرجع قضایی است در این مقاله به بررسی این سوال می پردازیم که آیا دیوان عدالت اداری یک مرجع قضایی است .
Top