نکول سوگند توسط مدعی علیه و پیامدهای آن در این مقاله به بررسی نکول از ادای سوگند توسط مدعی علیه و پیامدهای آن می پردازیم .
Top