سکوت و عدم ادای سوگند توسط مدعی علیه در دادگاه در این مقاله قصد داریم سکوت مدعی علیه و پیامدهای آن را مورد بررسی قرار دهیم .
Top