تجدید نظر خواهی از حکم الزام به تمکین در این مقاله قصد داریم به بررسی تجدید نظر خواهی از حکم الزام به تمکین از طرف زن و مرد بپردازیم .
Top