اداره مال موقوفه توسط چند متولی در این مقاله می خواهیم به موضوع شیوه های اداره کردن مال موقوفه توسط چند متولی بپردازیم .
Top