موارد تجدید جلسه اتیان سوگند در این مقاله قصد داریم به بررسی علل تجدید جلسه ادای سوگند و موارد آن بر اساس قانون آیین دادرسی مدنی بپردازیم .
Top