آثار و پیامد های سوگند نسبت به اشخاص ثالث در این مقاله آثار و پیامدهای سوگند نسبت به اشخاص ثالث را بررسی نماییم .
Top