آیا قرار ابطال دادخواست اعتبار امر مختومه دارد در این مقاله به بررسی این سوال می پردازیم که آیا قرار ابطال دادخواست اعتبار امر مختومه دارد یا نه ؟
Top