متولی وقف کیست ، نحوه تعیین و مدت زمان تولیت در این مقاله به بررسی اینکه متولی کیست ، نحوه تعیین متولی و مدت زمان تولیت می پردازیم .
Top