اصل چهل و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در این مقاله اصل چهل و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را مورد بررسی قرار می دهیم .
Top