تعلیق در عقد نکاح در این مقاله تعلیق در عقد نکاح و اعتبار آن​ را مورد بررسی قرار می دهیم .
Top