اولین مجمع عمومی عادی ساختمان در این مقاله به بررسی اینکه مجمع عمومی عادی نخستین آپارتمان بر طبق قانون چیست و وظایف و اختیارت مجمع عمومی عادی نخستین می پردازیم .
Top