منشور حقوق شهروندی در این مقاله به بررسی این که منشور حقوق شهروندی چیست و منشور حقوق شهروندی مصوب 1395 می پردازیم .