حق آزادی انتخاب شغل در این مقاله به بررسی حق آزادی انتحاب شغل می پردازیم .