اجازه پدر در ازدواج دوم دختر در این مقاله به بررسی اجازه پدر در ازدواج دوم دختر می پردازیم .