قرار اناطه کیفری در قانون آیین دادرسی کیفری در این مقاله به بررسی مفهوم قرار اناطه کیفری و قرار اناطه کیفری در قانون آیین دادرسی کیفری و استثنایی بودن قرار اناطه کیفری می پردازیم .
Top