مجازات رانندگی در حال مستی در این مقاله به موضوع مجازات رانندگی در حال مستی ، تشدید مجازات آن و اینکه آیا بیمه در در صورت بروز تصادف و ایراد خسارت چه مسئولیتی برعهده دارد ، پرداخته شده است .
Top