حمایت های قانونی از تاجر ورشکسته در این مقاله به صدور حکم ورشکستگی و آثار ورشکستگی از جمله منع مداخله تاجر در اموال خود ، حال شدن دیون آینده و ممنوعیت از مداخله در دعاوی پرداخته شده است .
Top