شرایط ایجاد محرمیت رضاعی در این مقاله به بررسی شرایط تحقق محرمیت رضاعی از راه شیر خوردن و مواردی که محرمیت از راه شیر خوردن بوجود نمی آید خواهیم پرداخت .
Top