صغیر ممیز و صغیر غیر ممیز در این مقاله اقسام صغیر اعم از صغیر ممیز و صغیر غیر ممیز را مورد بررسی قرار می دهیم .
Top