دیه چیست و در چه مواردی باید پرداخت شود در این مقاله به دنبال آن هستیم تا ابتدا به مفهوم و تعریف دیه پرداخته و در ادامه انواع دیه را مطرح کنیم .
Top