جرم قابل گذشت ، شرایط و نحوه اعمال آن در این مقاله به بررسی این که چه نوع جرمی قابل گذشت است ، شرایط و نحوه گذشت شاکی از جرم قابل گذشت می پردازیم .
Top